วันพฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2018 15:30

ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(2081)

เขียนโดย... 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอแจ้งหนังสือเวียนผ่านเว็บไซต์ เรื่องการเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งข่าวสาร สามารถดาวน์โหลดดูรายละเเอียดได้ตามไฟล์แนบ
1. หนังสือที่ สธ 0201.02/ว 248 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 เรื่อง การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
2. หนังสือที่ สธ 02301.02/ว 242 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 เรื่อง ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
3. หนังสือที่ สธ 0204.02/ว 246 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 15
4. หนังสือที่ นน 0017.5/1716 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 เรื่อง การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
5. หนังสือที่ 0201.02/ว 245 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2561
6. หนังสือที่ สธ 0201.02/ว 244 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ และหลักสูตรกัญชาศาสตร์
7. หนังสือที่ สธ 0201.02/ว 243 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสัมมนา TRIS Academy Forum : Growth Hacking in the Age of Disruption (สร้างความเติบโตบนกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง)
8. หนังสือที่ สศพข. ว.5/2561 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. หนังสือที่ สธ 0201.02/ว240 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
10. หนังสือที่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมวิชาการ “Multisensory stimulation in bath & massage can help in promoting happy healthy baby development : Train the trainer”
_____________________________
รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

อ่าน 167 ครั้ง