วันพุธ, 02 พฤษภาคม 2018 15:01

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ

เขียนโดย... 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอส่งสำเนาหนังสือ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ.0804/ว1500

ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 เรื่อง "ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ

ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561"

 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 139 ครั้ง