วันจันทร์, 30 เมษายน 2018 09:52

ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(1883)

เขียนโดย... 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอแจ้งหนังสือเวียนผ่านเว็บไซต์ เรื่องการเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งข่าวสาร สามารถดาวน์โหลดดูรายละเเอียดได้ตามไฟล์แนบ
1. หนังสือที่ HITAP/135/2561 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอแก้ไขวันที่การอบรม “การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 14
2. หนังสือที่ สธ 0201.02/ว 223 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
3. หนังสือที่ สธ 0201.02/ว 224 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2561
4. หนังสือที่ สธ 0201.02/ว 225 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
5. หนังสือที่ สพหท. 015/2561 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อผลงานวิจัย
6. หนังสือที่ 40/2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 15
7. หนังสือที่ นน 0017.5/ว 1637 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561 เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. หนังสือที่ วจ. 77/2561 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 เรื่อง ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขต 13
_____________________________
รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

อ่าน 149 ครั้ง