วันศุกร์, 19 พฤษภาคม 2017 10:13

ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(2419)

เขียนโดย... 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอแจ้งหนังสือเวียนผ่านเว็บไซต์ เรื่องการเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งข่าวสาร สามารถดาวน์โหลดดูรายละเเอียดได้ตามไฟล์แนบ

1.หนังสือที่ 016/2560 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ “Asthma and COPD for Healthcare Workers 2017 : Simplify your Practice”

2.หนังสือที่ รง 0420/ว 303 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำกรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรเตรียมเข้าทำงานครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560

3.หนังสือที่ สยท./2524 ลงวันที่ 29 เมษายน 2560 เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K”

4. หนังสือที่ สธ 0318/6030 ลงวันที่ 12 เมษายน 2560 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมระยะสั้น “WSNICH Annual Pediatric Update 2017 : Better Child Care for Better Child Health”

5. หนังสือที่ สพศ. 020/2560 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เรื่อง สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

     5.1 หลักสูตร แนวทางปฏิบัติในการบริหารพัสดุ ตาม พรบ. การพัสดุ ฉบับใหม่ พ.ศ. 2560

     5.2 หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน และการควบคุมภายใน ของหน่วยงานสาธารณสุข

     5.3 หลักสูตร การบริหารความท้าทายของทรัพยากรบุคคล ในยุคการสาธารณสุข 4.0

6.หนังสือที่ ศธ 0514.1.61(กสศ)01/ว195 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการอัลตร้าซาวด์เพื่อการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีสำหรับแพทย์ทั่วไปครั้งที่ 16/2560

7. หนังสือที่ ศธ 0521.1.13/ว 04 ลงวันที่ 11 เมษายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

8. หนังสือที่ มสพ.095/2560 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การติดตั้งและใช้งานระบบโทรศัพท์วิดีโอผ่านบริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับคนหูหนวก” สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการทางการแพทย์

9.หนังสือที่ สธ 0203.093/ว619 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าประชุมวิชาการ “การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล : บทบาทพยาบาลวิชาชีพ

10.หนังสือที่ ศจย. 02/ว084/2560 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16

 

______________________________

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

อ่าน 186 ครั้ง