รับสมัครงาน/สอบบรรจุ

รับสมัครงาน/สอบบรรจุ (34)

ประกาศรับสมัครของ สสจ.น่าน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามที่ สสจ.น่าน ได้รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นวก.พัสดุ และ จพ.พัสดุ

บัดนี้ ได้ดำเนินการเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ในลำดับที่ 1 ของทั้งสองตำแหน่ง ไปรายงานตัวที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.น่าน ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น.

ตามที่ สสจ.น่าน ได้รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และ เจ้าพนักงานพัสดุ ซึ่งได้ดำเนินการสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการประมวลผลการสอบเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ และมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้)

ตามที่ สสจ.น่าน ได้รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ตามที่ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และ เจ้าพนักงานพัสดุ

โดยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 นั้น

ดังนั้น จึงขอกำหนดวันประเมินฯ ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ตามที่ สสจ.น่าน ได้รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นวก.พัสดุ และ จพ.พัสดุ

ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สำหรับวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน

จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ด้วย สสจ.น่าน ได้ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์

โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา (ปฏิบัติงานที่ รพ.บ้านหลวง, บ่อเกลือ, สองแคว, ภูเพียง)

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 18 - 31 มกราคม 2561

2. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลนาน้อย จำนวน 1 อัตรา

(ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ)

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลบ้านหลวง จำนวน 1 อัตรา

(ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ)

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 22 - 26 มกราคม 2561

ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์สมัคร ยืนใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

ในวันและเวลาราชการ  (ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น. และ ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเฉพราะตำแหน่ง

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถเฉพราะตำแหน่ง

-ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและวิธีการประเมิน ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. - 10.30 น. ณ โรงพยาบาลชุมชน หรือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ที่ยื่นใบสมัคร

-ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและวิธีการประเมิน ความรู้ความเหมาะสบกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ โรงพยาบาลชุมชน หรือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ที่ยื่นใบสมัคร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ที่รับสมัคร

_____________________________

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

Page 1 of 3