วันศุกร์, 25 ตุลาคม 2019 13:13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำปี 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

เขียนโดย... 

1 งบทดลอง ประจำปี 2562 งวดที่ 1-16 รายงานสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน

2 รายละเอียดบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เรื่องที่ 1.1.1 - 1.1.3 ประจำปี 2562

3 รายงานสรุปเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ 30 กันยายน 2562

4. สำเนาหนังสือส่งรายงานงบทดลอง ส่ง สตง. จ.น่าน ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน ปีงบประมาณ 2562

อ่าน 313 ครั้ง