วันเสาร์, 27 ตุลาคม 2018 21:14

แจ้งดำเนินงานตามโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชนฯ ปีงบประมาณ 2561

เขียนโดย... 

         ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้แจ้งให้ท่านเตรียมการโครงการสาธารณสุข 100 ปีหมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะร่วมขจัดภัยไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย ปีงบประมาณ 2561 และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณ ปี 2560 แล้วนั้น

         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอให้ท่านดำเนินการดังนี้
1. จัดทำโครงการฯ เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (4)
2. หลังจากได้รับอนุมัติโครงการ ให้แจ้งหน่วยงานในสังกัด ให้ดำเนินงานในรายการค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ตามกิจกรรมรวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี ให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน 2561 พร้อมเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

         ทั้งนี้ ขอให้ท่านดำเนินการรายงานผลการดำเนินงาน มายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ตามห้วงเวลาที่กำหนดต่อไป

อ่าน 241 ครั้ง