วันพุธ, 09 พฤษภาคม 2018 10:30

สรุปผลการแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูลประชากรในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ของหน่วยบริการ

เขียนโดย... 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  สรุปผลการแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูลประชากรในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ที่ นน 0032.002/1673 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561

รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ

อ่าน 160 ครั้ง