วันพุธ, 18 เมษายน 2018 13:52

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประชากรในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ของหน่วยบริการ

เขียนโดย... 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ

งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.น่าน ตรวจพบข้อผิดพลาดของการบันทึกข้อมูลประชากรของหน่วยบริการ ในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม จึงขอความร่วมมือหน่วยบริการให้ดำเนินการแก้ไขพร้อมกับส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เข้า Health Data Center (HDC) สสจ.น่าน ให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2560 สามารถดูข้อมูลข้อผิดพลาดรายบุคคลได้จาก เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน(http://203.157.198.16/eh/frontend/web/index.php) รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ

อ่าน 224 ครั้ง