วันพฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2019 16:44

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง Featured

เขียนโดย... 

                ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดตัวชี้วัดที่ ๕๔ ร้อยละหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐) ตัวชี้วัด ประกอบด้วยข้อคำถามตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ๒๖ ข้อ และใน ข้อ EB ๒กำหนดให้หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม สำหรับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

                   ในการนี้ กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงขอเสนอมาตรการ กลไก กรอบแนวทางการจัดวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านถือปฏิบัติเป็นแนวทาง

 

           โดยประกอบไปด้วย

1. บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสังการ ที่ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการดำเนินการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง และมาตรการในการตรวจสอบบุคลาการในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้างกับผู้เสนองานในการจัดซ้อจัดจ้างฯ

3. มาตรการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

4. มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

5. หนังสือเวียน เรื่อง มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสฯ และมาตรการในการตรวจสอบบุคลากรฯ

6. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ

7. คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

8. หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เรื่อง การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 54 EB2 และ 3

อ่าน 148 ครั้ง