วันศุกร์, 30 สิงหาคม 2019 16:59

EB_22_รายงานสรุปผลการประชุม แลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ Featured

เขียนโดย... 

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้อนุมัติให้กลุ่มงาน นิติการ จัดประชุม แลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ให้กับบุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านโดยใช้งบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานนิติการได้ ดำเนินกิจกรรมการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ เรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖๒ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๓๒ ท่าน จากผู้ส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๖ ท่าน

 ทั้งนี้กลุ่มงานนิติการขออนุญาต เผยแพร่กิจกรรมการประชุมฯ ดังกล่าว ผ่าน wwwnno.moph.go.th เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA) ต่อไป

อ่าน 93 ครั้ง