วันศุกร์, 30 สิงหาคม 2019 12:54

EB_20_การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน Featured

เขียนโดย... 

 

เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/ สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรสาธารณสุขจังหวัดน่าน ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒

ในการนี้ กลุ่มงานนิติการ ขอรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ จากการประชุมฯดังกล่าว และขออนุมัตินำรายงานวิเคราะห์ ความเสียง เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน   wwwnno.moph.go.th เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด

อ่าน 133 ครั้ง