วันจันทร์, 27 กันยายน 2021 15:48

วาระการประชุมจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ/แผนปฏิบัติการองค์กรสาธารณสุขจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 5

เขียนโดย... 

การประชุมจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ/แผนปฏิบัติการองค์กรสาธารณสุขจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 5 

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมหมอเมืองน่าน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (ระดับอำเภอ ประชุมผ่านระบบ ZOOM)

-------------------------------

 12.30-13.00 น.  - ลงทะเบียน ทดสอบระบบ ZOOM

 13.00-13.15 น. - เปิดการประชุม และมอบนโยบายการทำแผนพัฒนาสุขภาพ องค์กรสาธารณสุขจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2565

                               โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

 13.15-13.30 น. - นำเสนอผลการดำเนินงาน ปี 2564 ในภาพรวม และเสนอ(ร่าง)กรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรสาธารณสุข 8 ประเด็นมุ่งเน้น 11 ประเด็นการพัฒนา ปี 2565
                                 โดย หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 13.30-16.00 น.  - นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนตามประเด็นมุ่งเน้น/ประเด็นพัฒนา ปี 2565 และที่ประชุมแสดงความคิดเห็น ในแต่ละประเด็น

                              นำเสนอ E1 PP&P Excellence            นำเสนอโดย รองนิยม ศิริ

                              นำเสนอ E2 Service Excellence         นำเสนอโดย รองดิเรก สุดแดน

                              นำเสนอ E3 People Excellence          นำเสนอโดย รองกมล เศรษฐ์ชัยยันต์

                              นำเสนอ E4 Governance Excellence   นำเสนอโดย รองจินตนา จันทร์ดี

                              นำเสนองานบูรณาการตาม Function      นำเสนอโดย รองดิเรก สุดแดน

 16.00-16.30 น. - สรุป มอบหมายภาระกิจ

                             - ปิดการประชุม

-------------------------------

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง     ภาคบ่าย เวลา 14.30-14.45 น.

อ่าน 556 ครั้ง