วันพุธ, 11 สิงหาคม 2021 10:24

วาระการประชุมติดตามกำกับการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานระดับอำเภอ/ตำบล (11 สิงหาคม 2564)

เขียนโดย... 

วาระการประชุมติดตามกำกับการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานระดับอำเภอ/ตำบล (สสอ.ทุกแห่ง/รพ.สต ทุกแห่ง)

วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔   เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ผ่านระบบ ZOOM

สสจ.น่าน ใช้ห้องประชุมเวียงน่าน (ห้อง ๓) ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

----------------------------------

ประธานการประชุม นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

กลุ่มเป้าหมาย ระดับจังหวัด  - รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

                                     - หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ใน สสจ.น่าน

                 ระดับอำเภอ     - สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ,ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง

 

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และกลุ่มงาน ใน สสจ.น่าน

๒.๑ สถานการณ์ และการดำเนินการ covid-19 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
      - การฉีดวัคซีนป้องกันโรค covid-19 เชิงรุก รองดิเรก สุดแดน
      - การบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน (DB2) รองอารุณรัตศ์ อรุณนุมาศ
      - การตรวจ ATK ในผู้ที่มาจาก ๒๙ จังหวัด รองนิยม ศิริ
๒.๒ การปลูกฟ้าทะลายโจร ใน รพ.สต กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ

๒.๓ การใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

     หรือพื้นที่ จ.น่าน

รองนิยม ศิริ

๒.๔ การขับเคลื่อนนโยบาย TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน

     และอำเภอ TO BE NUMBER ONE

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

๒.๕ การปฏิบัติตามระเบียบพัสดุว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง

     ตามแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๒.๖ ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด สป.ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๔ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ

 

ฝ่ายเลขานุการ...กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.น่าน
อ่าน 525 ครั้ง