วันอังคาร, 27 ตุลาคม 2020 11:22

ใบประกาศรับรองผลการประเมิน มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ Featured

เขียนโดย... 

                               ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) ทุก ๒ ปี เพื่อ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บัดนี้  กรมการแพทย์แผนไทยได้ประกาศรับรองรายชื่อสถานบริการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์ การการประเมินมาตรฐานฯ (รพ.สส.พท.) ปี  ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ผ่านเว็บไซต์กรมการแพทย์แผนไทยและกรมการแพทย์ทางเลือก: https://www.dtam.moph.go.th/index.php/th/download/5899-dl0095 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

                               ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการออกใบประกาศรับรองผลการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ให้กับสถานบริการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานฯ (รพ.สส.พท.) 

จังหวัดน่าน รายละเอียดตามไฟล์ดาวน์โหลด จึงขอให้หน่วยงานของท่านมารับใบประกาศพร้อมกรอบ ได้ที่กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ตั้ง แต่วันนี้ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

อ่าน 355 ครั้ง