วันอังคาร, 27 ตุลาคม 2020 11:13

มาตรฐานการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาล

เขียนโดย... 

                           ตามที่  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการ ใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยสนับสนุนตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมให้กับ โรงพยาบาลของรัฐที่มีความพร้อมในการจัดบริการ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการกัญ ชาทางการแพทย์แผนไทยมากขึ้น จึงได้จัดทำมาตรฐานการจัดบริการคลินิก กัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาล เพื่อเป็นแนวทางให้สถานพยาบาลสามารถจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน นั้น

                         ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านขอแจ้งส่งหนังสือมาตรฐานการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดน่าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการของท่าน โดยสามารถมารับหนังสือฉบับจริงได้ที่กลุ่มงาานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก สสจ.น่าน   รายละเอียดตามไฟล์ดาวน์โหลด

อ่าน 660 ครั้ง