วันอังคาร, 03 มีนาคม 2020 09:39

ขอเลื่อนการจัดพิธีไหว้ครูการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2563

เขียนโดย... 

ตามที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้สนับสนุนงบประมาณแก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
และสมุนไพรโดยภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนอย่างเป็นระบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2563 โดยจัดการประชุมกิจกรรมสร้างเสริมพลังบวกการแสดงความเป็นอัตลักษณ์งานแพทย์แผนไทย “จัดพิธีไหว้ครูการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2563” เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ภาคีเครือข่ายแพทย์แผนไทยภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายหมอพื้นบ้าน และเพื่อส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์พื้นบ้านไทย
 โดยมีกำหนดการจัดงานระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2563  นั้น

          เนื่องจาก สถานการณ์ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมฯดังกล่าว ออกไปไม่มีกำหนด และจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบในภายหลัง
 

อ่าน 190 ครั้ง