วันอังคาร, 03 มีนาคม 2020 09:33

ขอเลื่อนการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการกองทุนแพทย์แผนไทยและการบันทึก ข้อมูลบริการการแพทย์แผนไทย ปี 2563 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่

เขียนโดย... 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  ได้แจ้งเชิญผู้รับผิดชอบงานบริการการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 ท่าน และผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศด้านการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 ท่าน
เข้าร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการกองทุนแพทย์แผนไทยและการบันทึกข้อมูลบริการการแพทย์แผนไทย ปี 2563 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ในวันที่ 6 มีนาคม 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  มายังโรงพยาบาลน่าน/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง  ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้รับการแจ้ง
จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ให้ประชาสัมพันธ์เลื่อนการประชุมชี้แจง
สร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการกองทุนแพทย์แผนไทยและการบันทึกข้อมูลบริการการแพทย์
แผนไทย ปี 2563 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1  นั้น

          ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงขอประชาสัมพันธ์เลื่อนการประชุมฯดังกล่าว ออกไปไม่มีกำหนดและจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบในภายหลัง

อ่าน 158 ครั้ง