วันพฤหัสบดี, 15 สิงหาคม 2019 15:40

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (ด้านเศรษฐกิจ)

เขียนโดย... 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
           
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน/ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)        
           หัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้างาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย    สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๒/ว๕๐๔  ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ  

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๓๐๙ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นั้น

ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ทาง wwwnno.moph.go.th จากหัวข้อกระดานข่าว กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

                                                            ขอแสดงความนับถือ

 

อ่าน 36 ครั้ง