วันพฤหัสบดี, 01 สิงหาคม 2019 11:51

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

เขียนโดย... 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
            นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน/ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)        
         หัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้างาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

                      

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๒๗๙ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ทาง wwwnno.moph.go.th จากหัวข้อกระดานข่าว กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์ต่อไป

อ่าน 95 ครั้ง