วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2019 11:36

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่2) พ.ศ.2562

เขียนโดย... 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
            นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน/ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)        
         หัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้างาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

                  ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ได้มีประกาศบังคับใช้พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ และสํานักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทําสรุปสาระสําคัญของ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ในรูปแบบของคลิปวีดีโอเพื่อ ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จึงแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์เพื่อทราบและใช้ประโยชน์ใน ราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และสรุปสาระสําคัญของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้ตาม QR Code ที่ส่งมาด้วย

                     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่2) พ.ศ.2562ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยทาง wwwnno.moph.go.th/ข่าวกลุ่มงาน/กลุ่มงานนิติการ/พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่2) พ.ศ.2562   

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์ต่อไป

อ่าน 83 ครั้ง