พิมพ์หน้านี้
วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2019 10:57

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

เขียนโดย... 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
            
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน/ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)        
         หัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้างาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

             ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด นั้น

                 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน หากท่านใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดขอให้ท่านดำเนินการจัดส่งข้อมูลไปยังคณะกรรมาธิการ
เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์ ต่อไป

 

                                                            ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน 81 ครั้ง