วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2019 10:54

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 และประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2561

เขียนโดย... 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
            
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน/ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)     
         
หัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้างาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

               ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว2367 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ(ฉบับที่2) พ.ศ.2561  มาเพื่อเผยแพร่ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกัน นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์เผยแพร่ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
(ฉบับที่2) พ.ศ.2561 ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)
ทาง www.nno.moph.go.th จากหัวข้อกระดานข่าว กลุ่มงานนิติการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

 

 

 

 

อ่าน 61 ครั้ง