วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2019 10:50

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ 2562

เขียนโดย... 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง, สาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ 
         นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน/ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)        
           หัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้างาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มาเพื่อเผยแพร่ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกันนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัยให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้
สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทาง www.nno.moph.go.th/ข่าวกลุ่มงาน/กลุ่มงานนิติการ/จุลสารวินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562         

 

                           จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์ต่อไป

อ่าน 89 ครั้ง