วันพุธ, 06 กุมภาพันธ์ 2019 10:36

การดำเนินคดีแพ่งที่กระทรวงสาธารณสุขถูกฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่มีมูลคดีเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยของแพทย์หรือพยาบาล Featured

เขียนโดย... 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/ สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

      สำนักงานอัยการสูงสุด ส่งแนวทางในการดำเนินคดีแพ่งที่กระทรวงสาธารณสุขถูกฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย

ที่มีมูลคดีเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยของแพทย์หรือพยาบาล เพื่อให้การดำเนินคดีแก้ต่างของพนักงานอัยการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีสาระสำคัญตามแนวทาง ดังนี้

๑.    แก้ปัญหาเบื้องต้น

                   โดยการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อยุติข้อพิพาทโดยเร็ว

๒.   การประสานงานคดี และการมอบหมายพนักงานอัยการเจ้าของสำนวน

- กรณีมีการฟ้องคดีแพ่ง กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ขอขยายระยะเวลาครั้งที่๑ หากใกล้ครบกำหนดให้ส่งเรื่องไปยังพนักงานอัยการโดยเร็ว พร้อมให้ นิติกรเข้าชี้แจง

- สำนวนคดีดังกล่าวให้อัยการจังหวัดมอบหมายให้พนักงานอัยการชั้น ๔ เป็นเจ้าของสำนวน

- กระทรวงสาธารณสุขจะตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้รับผิดชอบส่วนของโรงพยาบาล และนิติกร เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานเอกสารให้พนักงานอัยการ ตามกำหนด

๓.   การรวบรวมพยานหลักฐาน

- ให้พนักงานอัยการดำเนินการบันทึกคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง แพทย์ผู้ทำการรักษา, พยานผู้เชี่ยวชาญ(แพทย์คนกลางที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล)

- พยานเอกสาร ประกอบด้วย

(๑) เวชระเบียนพร้อมคำแปล

(๒) เอกสารความเห็นทางวิชาการของผู้เชี่ยวชาญ

(๓) เอกสารทางวิชาการ จัดทำคำแปลภาษาไทย

(๔) รง.สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

(๕) เอกสารแสดงความเสียหาย ที่ผ่านการตรวจสอบของฝ่ายโจทก์

(๖) มติหรือรายงานของแพทย์สภา ที่ได้ดำเนินการสอบสวนพิจารณาเรื่องดังกล่าว

๔.   การพิจารณาดำเนินคดีชั้นศาล

(๑) กท.สธ. จะส่งแพทย์เข้าร่วมฟังการสืบพยาน เพื่อสนับสนุนข้อมูล

(๒) ภายหลังการสืบพยาน กท.สธ. อาจมีแถลงการณ์ปิดคดี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และศึกษาเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

อ่าน 65 ครั้ง