พิมพ์หน้านี้
วันพฤหัสบดี, 06 ธันวาคม 2018 15:02

การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันแพทย์ และเภสัชกร Featured

เขียนโดย... 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึง  ๑. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข  ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย    สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๒.๑.๘/๓๐๓๑๒  ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

                     ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ขอหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ตามหลักเกณฑ์ที่อ้างถึง ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือตอบข้อหารือฯ ดังกล่าว แล้วนั้น

                     ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงขอส่งสำเนาหนังสือ ตอบข้อหารือการขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร มายังท่านและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษารายละเอียด และถือปฏิบัติตามข้อหารือฯ ดังกล่าวโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ท่านสามารถ ดาว์นโหลดเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ได้ที่เวบไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (wwwnno.moph.go.th) หัวข้อ กระดานข่าว กลุ่มงานนิติการ เรื่อง “ข้อหารือการขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร

                     จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

                                                            ขอแสดงความนับถือ

อ่าน 195 ครั้ง