วันพุธ, 22 สิงหาคม 2018 14:50

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สป.สธ. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัด สป.สธ. ที่จังหวัดไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการฯ

เขียนโดย... 

ส่งสำเนาระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

อ่าน 249 ครั้ง