วันจันทร์, 07 พฤษภาคม 2018 14:38

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ Featured

เขียนโดย... 

เรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการฯ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/ สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ นน ๐๒๐๒.๓.๑/ว๕๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

         เนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุข ประกาศ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

         ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงขอส่งสำเนาหนังสือฯ ดังกล่าว มายังท่าน เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จาก wwwnno.moph.go.th กระดานข่าว กลุ่มงานนิติการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้อง ต่อไป

                           จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                          ขอแสดงความนับถือ

อ่าน 358 ครั้ง