วันอังคาร, 01 พฤษภาคม 2018 15:02

ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข และสรุปซักซ้อมความเข้าใจตามหลักเกณฑ์ฯ แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขฯ พ.ศ.๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๑๑) Featured

เขียนโดย... 

เรื่อง   ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข และสรุปซักซ้อมความเข้าใจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขฯ พ.ศ.๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๑๑)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/ สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย    สำเนาหนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๒.๓.๑/๑๑๐๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

                 ด้วย กระทรวงสาธารณสุข ส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อสาขาวิชาชีพและรายชื่อสายงานที่สามารถนับระยะเวลาต่อเนื่องได้ และเอกสารสรุปซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขฯ พ.ศ.๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๙ มายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

                  ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย                    จาก wwwnno.moph.go.th กระดานข่าว กลุ่มงานนิติการ หัวข้อ “ส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อสาขาวิชาชีพฯ ลว. ๒๗ มี.ค. ๖๑” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้อง  

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

                                                            ขอแสดงความนับถือ

อ่าน 33 ครั้ง