วันจันทร์, 30 เมษายน 2018 13:33

การประกาศใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ Featured

เขียนโดย... 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/ สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

     ด้วยคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ออกประกาศ

เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารษลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ พ.ศ. ๒๕๖๑

    เพื่อทราบและถือเป้นแนวทางปฏิบัติ 

อ่าน 96 ครั้ง