วันเสาร์, 17 สิงหาคม 2019 16:40

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เขียนโดย... 

1)  บันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชา                                                                       .          2) กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน.

3) หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร                              .                                                                                                                                        4) หนังสือแจ้งเวียนลงนามโดยผู้บริหารหน่วยงาน                                                         .

5) บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผล   

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมตามรายละเอียดแนบท้าย

 

                                     

อ่าน 126 ครั้ง