วันพุธ, 14 สิงหาคม 2019 12:07

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

เขียนโดย... 

1 โครงการ

2 หนังสือขออนุมัติจัดประชุม

3 หนังสือเชิญประชุม

4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

5 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม 

6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดแนบท้าย

อ่าน 174 ครั้ง