วันศุกร์, 28 มิถุนายน 2019 16:59

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

เขียนโดย... 

กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

สรุปมาตรการเพื่อควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

อ่าน 175 ครั้ง