วันศุกร์, 28 มิถุนายน 2019 15:53

การวิเคราะหืความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

เขียนโดย... 

- สรุปผลรายงานการประชุม

- คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

- รายงานบทวิเคราะหืความเสี่ยง

สามารถดาวนืโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดแนบท้าย

อ่าน 130 ครั้ง