วันพฤหัสบดี, 27 มิถุนายน 2019 15:51

แจ้งเวียนประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก รอบ 1/2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)

เขียนโดย... 

- หนังสือแจ้งเวียนและขออนุญาตเผยแพร่

หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ที่ นน 0032.005/349๘ ลงวันที่ 25 มิถุนายน  2562 เรื่อง การประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก รอบ 1/2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 ) ชี้แจ้งเรื่อง  ไม่สามารถประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก รอบ 1/2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 ) เนื่องด้วยเอกสารฯ ดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการประเมินผลยังไม่แล้วเสร็จ

อ่าน 188 ครั้ง