วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2019 09:50

ITA EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจุบัน

เขียนโดย... 

- มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน (โฟลชาร์ต)

- มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ(ภารกิจการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดแนบท้าย

อ่าน 231 ครั้ง