วันจันทร์, 24 ธันวาคม 2018 15:25

หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เขียนโดย... 

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร

-หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

-หนังสือขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

-หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

-แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

ได้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

อ่าน 37 ครั้ง