พิมพ์หน้านี้
วันพุธ, 06 มิถุนายน 2018 15:19

ส่งคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๔๔๙/๒๕๖๑ ลว. ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ Featured

เขียนโดย... 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/ สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

กองกฎหมาย ส่งคำสั่ง สป.สธ. ที่๑๔๔๙/๒๕๖๑ ลว ๑ พ.ค. ๖๑    เรื่อง มอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างและลงนามในข้อตกลง หรือสัญญา โดยมอบอำนาจให้ “ผู้อำนวยการ” ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามระเบียบดังกล่าว “ผู้อำนวยการ” หมายถึง หัวหน้าหน่วยบริการ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคฯ พ.ศ. ๒๕๖๑

ทั้งนี้ “หน่วยบริการ”ตามระเบียบว่าด้วยเงินบริจาค คือ        

๑. รพ./รพ.สต./ สอ.ฉก/ ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกัน

๒. สสจ./ สสอ./ หน่วยงานอื่นใดในสังกัดกระทรงสาธารณสุข

เพื่อศึกษาทำความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติ

อ่าน 1758 ครั้ง