วันอังคาร, 10 เมษายน 2018 10:10

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดซื้อรถพยาบาล (ตู้)

เขียนโดย... 
อ่าน 129 ครั้ง