พิมพ์หน้านี้
วันจันทร์, 07 ธันวาคม 2020 14:05

สสจ.น่าน ประชุมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ประจำปี 2564

เขียนโดย... 

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ 2564  ณ ห้องประชุมหมอเมืองน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สาธารณสุขอำเภอ (เลขา พชอ.), ผู้รับผิดชอบงาน พชอ. โรงพยาบาลแม่ข่าย และตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอละ 1 คน รวม 45 คน เพื่อทบทวนการดำเนินการขับเคลื่อน พชอ. สร้างความเข้าใจให้ทีมสนับสนุนระดับอำเภอ (คปสอ.) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 โดยใช้พื้นที่เป็นฐานการพัฒนาที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะภาคประชาชนในการพัฒนาประเด็นที่เป็นปัญหาของพื้นที่ นำเอาศักยภาพหรือจุดแข็งของพื้นที่ที่มีอยู่ในดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อันนำไปสู่เป้าหมายระยะยาว คือให้ทุกคนสามารถดูแลตนเองได้ (Self care) และชุมชนสามารถดูแลตนเองได้ (Community care) อย่างยั่งยืน

อ่าน 159 ครั้ง

Image Gallery