วันพุธ, 13 ธันวาคม 2017 10:06

สสจ.น่าน ร่วมกับ สคร.1 จัดประชุม จนท.สาธารณสุขจังหวัดชายแดนคู่ขนาน ไทย-สปป.ลาว

เขียนโดย... 

         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และโรงพยาบาลที่ติดชายแดนของประเทศไทย และ สปป.ลาว เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบาดวิทยา พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005) เพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดชายแดนคู่ขนานประเทศไทย-สปป.ลาว มีเจ้าหน้าที่จากด่านฯ ควบคุมโรคในจังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่จาก สสจ.น่าน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสปป.ลาว นำทีมโดย ด็อกเตอร์แก่น ดวงดี จากแขวงไชยบุรี และ สคร.1 เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12 -15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดน่าน

ภาพ/ข่าว: สุมาลี ซุยหาญ / กัญณัฏฐ์ อุทุมพร - สสจ.น่าน

อ่าน 390 ครั้ง