Friday, 03 November 2017 19:19

สสอ.นาหมื่น จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. ใหม่

เขียนโดย... 

         วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น โดยคุณศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์ สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2560 ให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน ของ รพ.สต.และ สสช.ในพื้นที่อำเภอนาหมื่น เพื่อให้การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2561 เป็นไปตามระเบียบฯ และคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ภาพ/ข่าว: ชวลิต รวมศิลป์ ผช.สสอ.นาหมื่น

อ่าน 393 ครั้ง