Saturday, 03 June 2017 11:51

ทีมสุขภาพโซนใต้ จัดเวทีเรียนรู้การจัดการสุขภาพ "เล่างานผ่านภาพ"

เขียนโดย... 

         วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ทีมสุขภาพโซนใต้ (อ.เวียงสา/นาน้อย/นาหมื่น) จำนวน 50 คน จัดเวทีเรียนรู้การจัดการสุขภาพ "เล่างานผ่านภาพ" 1-2 มิย. 60 ณ รพ.เวียงสา เพื่อเสริมพลังการใช้ภาพสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพชุมชน มีหลักการที่สำคัญ คือ
1. หลักการถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน (กฎสามส่วน /ตารางเก้าช่อง/เส้นนำสายตา /กรอบภาพ /แสง/เงา/สี ฯลฯ )
2. องค์ประกอบภาพ ประกอบด้วย ประธาน พฤติกรรมที่แสดงออกทางสุขภาพอย่างชัดเจน เช่น ภาพชาวบ้านนั่งล้อมวงดื่มสุรา ภาพคนขี่มอร์เตอร์ไซต์ไม่สวมหมวกกันน็อค ฯลฯ
3.เรืองราวที่จะสื่อสารประกอบภาพ เรื่องอะไร ต้องการให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างไร

ผู้เข้าร่วมประชุมได้เรียนรู้หลักการถ่ายภาพที่สามารถเล่าเรื่องได้ ได้ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพที่เล่าเรื่องได้ นำภาพมาเรียนรู้ในกลุ่ม
สิ่งที่จะขับเคลือนต่อไปคือ
1. กำหนดเป็นนโยบายของหน่วยงาน การสื่อสารด้วยภาพ
2. จัดเวทีเรียนรู้ภาพเล่าเรื่อง หรือแทรกในเวทีวิชาการประจำปี
3. พัฒนาต่อยอดทักษะการถ่ายภาพให้มีชีวิต ภาพเล่าเรื่อง หรือการจัดทำหนังสั้น เพื่อเสริมเรื่องราวให้สมบูรณ์มายิ่งขึ้น

การพัฒนางาน จากความต้องการในการทำงาน จะสร้างความร่วมมือ สร้างแรงจูงใจ และทำให้คนทำงานมีความสนุก สุขตลอดเวลา

ภาพ/ข่าว: วิชัย นิลคง

อ่าน 638 ครั้ง