Friday, 24 February 2017 10:24

เครือข่ายจัดการภัยพิบัติน้ำท่วม 3 อำเภอ จัดการประชุมขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วม จังหวัดน่าน

เขียนโดย... 

         วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เครือข่ายจัดการภัยพิบัติน้ำท่วม 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เวียงสา, อ.ท่าวังผา และ อ.เมืองน่าน จัดการประชุมขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วม จังหวัดน่าน และ เสริมพลังทีมเครือข่ายแกนนำ รวม 40 คน ณ สสอ.ภูเพียง ผลลัพธ์ จะได้สถานการณ์ของพื้นที่ด้วย mapping timeline ปี 2560 และ SWOT

ภาพ/ข่าว: วิชัย นิลคง

อ่าน 465 ครั้ง