เบอร์โทร รพ.สต.

หมายเลขโทรศัพท์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดน่าน
ลำดับ รหัสสถานพยาบาล ชื่อสถานบริการ หมายเลขโทรศัพท์
สสอ. เมืองน่าน
1 06448 รพ.สต.ตำบลบ่อ 0  5468  2312
2 06449 รพ.สต.ตำบลผาสิงห์ 0  5468  2044
3 06450 รพ.สต.ตำบลไชยสถาน 0  5468  1644
4 06451 รพ.สต.ตำบลถืมตอง 0  5478  5248
5 06452 รพ.สต.ตำบลเรือง 0  5468  2418
6 06453 รพ.สต.ตำบลนาซาว 0  5470  1159
7 06454 รพ.สต.บ้านดู่ใต้ 0  5474  1832
8 06455 รพ.สต.บ้านดอนมูล 0  5460  0544
9 06456 รพ.สต.บ้านดอนน้ำครก 0  5479  3184
10 06457 รพ.สต.ตำบลกองควาย
11 06466 รพ.สต.ตำบลสวก 0  5468  1089
12 06467 รพ.สต.บ้านสะเนียน 0  5478  5250
13 06468 รพ.สต.บ้านน้ำโค้ง
14 06469 รพ.สต.บ้านละเบ้ายา 0  5473  1325
15 10372 รพ.สต.บ้านน้ำงาว
16 10373 สสช.ห้วยมอญ 0  5477  0144
17 14360 รพ.สต.บ้านปางค่า 0  5471  6044
สสอ. แม่จริม
1 06471 รพ.สต.ตำบลแม่จริม
2 06472 รพ.สต.บ้านตอง
3 06473 รพ.สต.ตำบลหมอเมือง 0  5476  9045
4 06474 รพ.สต.ตำบลน้ำพาง 0  5477  3646
5 06475 รพ.สต.บ้านน้ำตวง 0  5473  1556
6 06476 รพ.สต.ตำบลน้ำปาย 0  5473  1744
7 10375 สสช.น้ำปูน 0  5473  1558
8 10376 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า 0  5473  1557
สสอ. บ้านหลวง
1 06477 รพ.สต.บ้านนาวี 0  5473  0248
2 06478 รพ.สต.ตำบลบ้านฟ้า
3 06480 รพ.สต.บ้านดอน(รพ.สต.สวด) 0  5476  1273
4 06481 รพ.สต.บ้านพีใต้ 0  5473  0246
สสอ. นาน้อย
1 06482 รพ.สต.ตำบลเชียงของ 0  5469  1080
2 06483 รพ.สต.ตำบลศรีษะเกษ 0  5469  1100
3 06484 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลสถาน 0  5469  0615
4 06485 รพ.สต.ตำบลสันทะ
5 06486 รพ.สต.ตำบลบัวใหญ่ 0  5473  0428
6 06487 รพ.สต.ตำบลน้ำตก 0  5473  1501
7 10377 สสช.ห้วยเลา 0  5473  1700
8 10378 รพ.สต.บ้านขุนสถาน 0  5473  1699
9 14307 รพ.สต.บ้านคลองชล 0  5469  1942
สสอ. ปัว
1 06488 รพ.สต.ตำบลแงง 0  5468  8846
2 06489 รพ.สต.ตำบลสถาน
3 06490 รพ.สต.ตำบลศิลาแลง 0  5479  2150
4 06492 รพ.สต.ตำบลศิลาเพชร 0  5468  8336
5 06493 รพ.สต.ตำบลอวน 0  5468  3542
6 06494 รพ.สต.ตำบลไชยวัฒนา 0  5468  9114
7 06495 รพ.สต.ตำบลเจดีย์ชัย 0  5468  8592
8 06496 รพ.สต.ตำบลภูคา
9 06497 รพ.สต.ตำบลสกาด
10 10379 สสช.ผาเวียง
11 10380 สสช.กอก
12 14012 รพ.สต.ตำบลปัว 0  5479  1462
13 14377 รพ.สต.บ้านป่ากลาง 0  5479  2304
สสอ. ท่าวังผา
1 06498 รพ.สต.ตำบลริม 0  5468  5065
2 06499 รพ.สต.ตำบลป่าคา 0  5479  9245
3 06500 รพ.สต.ตำบลผาตอ 0  5479  9709
4 06501 รพ.สต.บ้านน้ำโมง 0  5498  0051
5 06502 รพ.สต.ตำบลยม 0  5470  5230
6 06503 รพ.สต.บ้านพร้าว 0  5470  5252
7 06504 รพ.สต.ตำบลตาลชุม 0  5468  6064
8 06505 รพ.สต.บ้านดอนตัน 0  5468  5644
9 06506 รพ.สต.บ้านคั๊วะ 0  5478  6559
10 06507 รพ.สต.ตำบลจอมพระ 0  5470  5382
11 06508 รพ.สต.ตำบลแสนทอง 0  5479  0046
12 10381 รพ.สต.สบขุ่น 0  5473  1506
13 10383 สสช.ดอยติ้ว 0  5479  8020
14 14123 รพ.สต.บ้านน้ำกิ 0  5473  1505
15 14308 รพ.สต.บ้านสบสาย 0  5471  8987
16 14998 รพ.สต.บ้านแหน 0  5470  0058
สสอ. เวียงสา
1 06510 รพ.สต.ขึ่ง 0  5469  0223
2 06511 รพ.สต.ไหล่น่าน 0  5478  2258
3 06512 รพ.สต.ตาลชุม 0  5476  3220
4 06513 รพ.สต.นาเหลือง 0  5476  3239
5 06514 รพ.สต.ส้าน 0  5469  0117
6 06515 รพ.สต.สันรุ่งเรือง ไม่มี
7 06516 รพ.สต.บ้านวังม่วง 0  5476  5261
8 06517 รพ.สต.น้ำปั้ว 0  5474  0079
9 06518 รพ.สต.ยาบหัวนา 0  5473  1381
10 06519 รพ.สต.ปงสนุก 0  5469  2415
11 06520 รพ.สต.อ่ายนาไลย 0  5469  2150
12 06521 รพ.สต.บ้านฝั่งหมิ่น 0  5473  1857
13 06522 รพ.สต.ส้านนาหนองใหม่ 0  5473  1382
14 06523 รพ.สต.บ้านยาบนาเลิม 0  5473  1774
15 06524 รพ.สต.บ้านป่าแพะ 0  5473  0482
16 06525 รพ.สต.บ้านท่าเลอ 0  5473  0486
17 06526 รพ.สต.บ้านนาเคียน 0  5476  3373
18 06527 รพ.สต.แม่สา 0  5469  2422
19 06528 รพ.สต.บ้านทุ่งผง
20 10384 สสช.บ้านสาลี่ 0  5473  1367
21 10385 สสช.บ้านฮากฮาน 0  5473  1383
22 10386 รพ.สต.บ้านบ่อหอย  0  5473  1385
23 10388 สสช.บ้านห้วยหยวก 0  5473  1386
24 14013 รพ.สต.บ้านทรายทอง 0  5469  0106
25 14014 รพ.สต.บ้านศรีนาชื่น 0  5473  0522
26 14361 รพ.สต.บ้านห้วยไฟ-ตะเคียนทอง 0  5473  1384
สสอ. ทุ่งช้าง
1 06529 รพ.สต.ตำบลปอน 0  5469  4048
2 06530 รพ.สต.ตำบลงอบ 0  5469  3064
3 06531 รพ.สต.ตำบลและ 0  5479  5107
4 10389 สสช.ห้วยสะแตง
5 10390 สสช.มณีพฤกษ์ 0  5473  0446
6 10391 สสช.น้ำสอด
7 10392 รพ.สต.บ้านปางแก 0  5473  1507
สสอ. เชียงกลาง
1 06532 รพ.สต.บ้านชี 0  5473  1758
2 06533 รพ.สต.บ้านงิ้ว 0  5479  7498
3 06534 รพ.สต.บ้านส้อ 0  5479  7640
4 06535 รพ.สต.ตำบลเปือ 0  5479  7121
5 06536 รพ.สต.ตำบลเชียงคาน 0  5470  1061
6 06537 รพ.สต.ตำบลพระธาตุ 0  5471  8995
7 06538 รพ.สต.ตำบลพญาแก้ว 0  5469  4595
8 06539 รพ.สต.ตำบลพระพุทธบาท 0  5479  7330
9 10393 สสช.ผาน้ำย้อย 0  5473  0262
สสอ. นาหมื่น
1 06540 รพ.สต.บ้านหลักหมื่น 0  5478  7054
2 06541 รพ.สต.ตำบลนาทะนุง 0  5473  1579
3 06542 รพ.สต.ตำบลเมืองลี 0  5473  0436
4 06543 รพ.สต.ตำบลปิงหลวง 0  5473  0434
5 10394 สสช.น้ำเลา 0  5473  0438
สสอ. สันติสุข
1 06544 รพ.สต.ตำบลป่าแลวหลวง 0  5476  7049
2 06545 รพ.สต.ตำบลพงษ์ 0  5476  7354
3 10395 รพ.สต.บ้านราษฎร์-รัฐพัฒนา 0  5473  0572
4 10396 สสช.ปางช้าง 0  5473  0574
สสอ. บ่อเกลือ
1 06546 รพ.สต.ตำบลบ่อเกลือเหนือ 0  5477  8115
2 06547 รพ.สต.บ้านนากอก 0  5473  1554
3 10397 รพ.สต.บ้านผักเฮือก
4 10398 สสช.ยอดดอยพัฒนา 0  5473  0459
5 10399 สสช.นาบง 0  5473  1544
6 10400 สสช.สบมาง 0  5473  0460
7 14015 รพ.สต.ดงพญา(บ้านสะปัน) 0  5473  1543
สสอ. สองแคว
1 06548 รพ.สต.บ้านถ้ำเวียงแก
2 06549 รพ.สต.ตำบลชนแดน
3 06550 รพ.สต.ตำบลยอด
4 10402 สสช.น้ำโมง
5 10403 สสช.ใหม่ชายแดน
6 10404 สสช.สะเกิน
สสอ. ภูเพียง
1 06458 รพ.สต.ตำบลฝายแก้ว(สังกัด อปท) 0  5468  3042
2 06459 รพ.สต.บุปผาราม(สังกัด อปท) 0  5475  1839
3 06460 รพ.สต.บ้านม่วงตึ๊ด 0  5477  2569
4 06461 รพ.สต.ตำบลท่าน้าว 0  5475  1666
5 06462 รพ.สต.ตำบลนาปัง 0  5479  3480
6 06463 รพ.สต.ตำบลเมืองจัง 0  5478  3116
7 06464 รพ.สต.บ้านเมืองจัง 0  5468  4595
8 06465 รพ.สต.ตำบลน้ำแก่น 0  5468  3344
9 06470 รพ.สต.ตำบลน้ำเกี๋ยน 0  5468  4066
10 10374 สสช.ดงป่าสัก(สังกัด อปท) 0  5473  0242
สสอ. เฉลิมพระเกียรติ
1 06551 รพ.สต.ตำบลห้วยโก๋น 0  5469  3544
2 06552 รพ.สต.บ้านด่าน 0  5473  0420
3 06553 รพ.สต.บ้านน้ำรีพัฒนา 0  5473  0422
4 10405 สสช.สบปืน 0  5473  0426
5 10407 สสช.กิ่วจันทร์ 0  5473  0425
6 14016 รพ.สต.บ้านสะจุก 0  5473  1457

 

อ่าน 18226 ครั้ง