เบอร์โทรผู้บริหาร

หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดน่าน  (ณ 17 กันยายน 2563)

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
นพ.วรินทร์เทพ  เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน 054-600070 054-600075
นพ.ดิเรก  สุดแดน รอง นพ.สสจ.น่าน
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
054-600070 054-600075
นางกานดา  ยุบล รอง นพ.สสจ.น่าน
นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
054-600070 054-600075
นายกมล  เศรษฐ์ชัยยันต์ รอง นพ.สสจ.น่าน 
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
054-600070 054-600075
นางสาวอารุณรัตศ์  อรุณนุมาศ รอง นพ.สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
   
พญ.อัจฉรา  ละอองนวลพานิช ผอ.รพ.น่าน 054-719000  ต่อ 1401 054-719015
นพ.วสันต์  แก้ววี รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.น่าน 054-719000  ต่อ 1402 054-719015
นพ.ประพันธ์  ชนม์ยืน รอง ผอ.ฝ่ายพัสดุ รพ.น่าน 054-719000  ต่อ 1410 ,2117 054-719015
นพ.พงศ์เทพ  วงศ์วัชรไพบูลย์ รอง ผอ.ฝ่ายปฐมภูมิ รพ.น่าน 054-719000  ต่อ 3323 054-719015
นพ.กนก  พิพัฒน์เวช รอง ผอ.ฝ่ายการเงินและบัญชี รพ.น่าน 054-719000  ต่อ 1412 054-719015
นายเดชพิภัทร์  อมรทิพย์วงศ์ (รก.) รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร รพ.น่าน 054-719000  ต่อ 1403 054-719015
นางสุปราณี  ยะวิญชาญ รอง ผอ.ฝ่ายการพยาบาล รพ.น่าน 054-719000  ต่อ 1418 054-719015
นพ.กฤตพงษ์  โรจนวิภาต  (รก.) ผอ.รพ.เวียงสา 054-690810-11 054-752197
นพ.วิษณุ  มงคลคำ  (รก.) ผอ.รพ.นาน้อย 054-789089-90 054-789209
------------------- (รก.) ผอ.รพ.นาหมื่น 054-787013-4 054-787013-14  ต่อ  4
นพ.เทพวรวิทย์ ใจจะดี (รก.) ผอ.รพ.แม่จริม 054-769036 , 769233 054-769043
นพ.กฤษ  ใจวงค์ (รก.) ผอ.รพ.สันติสุข   054-767045 , 767613 054-767048
นพ.กมล  พรมลังกา (รก.) ผอ.รพ.บ้านหลวง 054-761060 054-761221 
นพ.ดิเรก  สุดแดน ผอ.รพ.ท่าวังผา 054-059666  - 70 054-059665
นพ.วุฒิไกร  จิตอารี (รก.) ผอ.รพ.สองแคว   054-777085 054-777087
นพ.กิติศักดิ์  เกษตรสินสมบัติ ผอ.รพร.ปัว 054-791104 , 756407, 756366 054-791225
นพ.อภิชิต  สถาวรวิวัฒน์ (รก.) ผอ.รพ.เชียงกลาง 054-797111 , 797123 054-797111  ต่อ 102
นพ.นิธิวัชร์ แสงเรือง ผอ.รพ.บ่อเกลือ 054-778066  ต่อ 105 054-778068
นพ.มงคล  ลัคนาเลิศ (รก.) ผอ.รพ.ทุ่งช้าง 054-795100 054-795125 
นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา (รก.) ผอ.รพ.เฉลิมพระเกียรติ 054-693548 054-693549
นพ.ชรินทร์  ดีปินตา  ผอ.รพ.ภูเพียง 054-601167 054-601169
นายชุมพล  สุทธิ สสอ.เวียงสา     054 - 781755 , 752304 054-781755 
นางศรัจจันทร์  อุดมแก้วกาญจน์   สสอ.นาน้อย 054 - 789109 ,789422 054-789109 
--------- สสอ.นาหมื่น 054 - 787017 054-787017
--------- สสอ.แม่จริม 054 - 769039 054- 769191
นายนิคม  สุนทร สสอ.สันติสุข 054 - 767049 054-767363
นายเกษตร  ปะทิ สสอ.บ้านหลวง 054 - 761043 054-761043 
นายชัยวุฒิ  วันควร สสอ.ท่าวังผา 054 -799121 , 096-0933691 054-799678
--------- สสอ.สองแคว 054-777088 054-777088
นายอัฌชาวัฒน์  สมบัติ สสอ.ปัว 054 -791246 054-756024 
นาย ชูชีพ  ปัญญานะ สสอ.เชียงกลาง 054 -797101 054-797404
นายธนเสฎฐ์  สายยาโน สสอ.บ่อเกลือ    054 -778070 , 778081 054-778081
นายโชติวัฒน์  ฉัตรสุมงคล สสอ.ทุ่งช้าง 054 - 795104 054-795521
นายสมเกียรติ  สิทธิยศ สสอ.เฉลิมพระเกียรติ 054 - 693545 054-693545
นายธวัช    สิทธิยศ สสอ.ภูเพียง 054 - 601015 054-601015 
นายจงจิต  ปินศิริ สสอ.เมืองน่าน 054 - 710911 054-775138
อ่าน 4372 ครั้ง