เบอร์โทรผู้บริหาร

หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดน่าน  (13 พฤศจิกายน 2562)

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ
 ------ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน 054-600064 054-600075  
นพ.ดิเรก  สุดแดน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 054-600070 054-600075 089-5547995
นางกานดา  ยุบล นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 054-600070 054-600075 081-3665151
พญ.อัจฉรา  ละอองนวลพานิช ผอ.รพ.น่าน 054-719000  ต่อ 1401 054-719015 081-8822680
นพ.วสันต์  แก้ววี รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.น่าน 054-719000  ต่อ 1402 054-719015 081-8068240
นพ.ประพันธ์  ชนม์ยืน รอง ผอ.ฝ่ายพัสดุ รพ.น่าน 054-719000  ต่อ 1410 ,2117 054-719015 081-2874377
นพ.พงศ์เทพ  วงศ์วัชรไพบูลย์ รอง ผอ.ฝ่ายปฐมภูมิ รพ.น่าน 054-719000  ต่อ 3323 054-719015 089-4448074
นพ.กนก  พิพัฒน์เวช รอง ผอ.ฝ่ายการเงินและบัญชี รพ.น่าน 054-719000  ต่อ 1412 054-719015 081-8879664
นายเดชพิภัทร์  อมรทิพย์วงศ์ (รก) รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร รพ.น่าน 054-719000  ต่อ 1403 054-719015 089-6315814
นางสุปราณี  ยะวิญชาญ รอง ผอ.ฝ่ายการพยาบาล รพ.น่าน 054-719000  ต่อ 1418 054-719015 084-6150522
นพ.กฤตพงษ์  โรจนวิภาต  (รก) ผอ.รพ.เวียงสา 054-690810-11 054-752197 081-7167646
นพ.วิษณุ  มงคลคำ  (รก) ผอ.รพ.นาน้อย 054-789089-90 054-789209 089-1921889
นพ.ณรงค์ศักดิ์  แตงอ่อน  (รก) ผอ.รพ.นาหมื่น 054-787013-4 054-787013-14  ต่อ  4 099-1021881
นพ.เทพวรวิทย์ ใจจะดี (รก) ผอ.รพ.แม่จริม 054-769036 , 769233 054-769043 086-3867578
นพ.กฤษ  ใจวงค์ (รก) ผอ.รพ.สันติสุข   054-767045 , 767613 054-767048 083-1521977 
นพ.กมล  พรมลังกา (รก) ผอ.รพ.บ้านหลวง 054-761060 054-761221  086-1875984
นพ.ดิเรก  สุดแดน ผอ.รพ.ท่าวังผา 054-059666  - 70 054-059665 089-9518212
นพ.จิตติวัฒน์  ปรีชารักษ์ (รก) ผอ.รพ.สองแคว   054-777085 054-777087 091-8566730
นพ.กิติศักดิ์  เกษตรสินสมบัติ ผอ.รพร.ปัว 054-791104 , 756407, 756366 054-791225 088-2683659
นพ.อภิชิต  สถาวรวิวัฒน์ (รก) ผอ.รพ.เชียงกลาง 054-797111 , 797123 054-797111  ต่อ 102 091-7791502
นพ.วุฒิไกร  จิตอารี ผอ.รพ.บ่อเกลือ 054-778066  ต่อ 105 054-778068 087-1755832
นพ.มงคล  ลัคนาเลิศ (รก) ผอ.รพ.ทุ่งช้าง 054-795100 054-795125  086-5069098
นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา (รก) ผอ.รพ.เฉลิมพระเกียรติ 054-693548 054-693549 081-3557168
นพ.ชรินทร์  ดีปินตา  ผอ.รพ.ภูเพียง 054-601167 054-601169 085-6940424
นายชุมพล  สุทธิ สสอ.เวียงสา     054 - 781755 , 752304 054-781755  086-9114587
นายจงจิต  ปินศิริ สสอ.นาน้อย 054 - 789109 ,789422 054-789109  081-1112425 
นางศรัจจันทร์  อุดมแก้วกาญจน์   สสอ.นาหมื่น 054 - 787017 054-787017 097-9246954
นายนิคม  สุนทร สสอ.แม่จริม 054 - 769039 054- 769191 081-2897059
นายอุดม  พานิช สสอ.สันติสุข 054 - 767049 054-767363 085-0366133 
นายเกษตร  ปะทิ สสอ.บ้านหลวง 054 - 761043 054-761043  081-7968850 
นายชัยวุฒิ  วันควร สสอ.ท่าวังผา 054 -799121 , 096-0933691 054-799678 081-2870381
นายอัฌชาวัฒน์  สมบัติ สสอ.สองแคว 054-777088 054-777088 089-9553177 
นายสุทิน  เขื่อนเป็ก สสอ.ปัว 054 -791246 054-756024  081-9926802 
นาย ชูชีพ  ปัญญานะ สสอ.เชียงกลาง 054 -797101 054-797404 089-2648391
นายธนเสฎฐ์  สายยาโน สสอ.บ่อเกลือ    054 -778070 , 778081 054-778081 088-2551388
 ----- สสอ.ทุ่งช้าง 054 - 795104 054-795521  
 ----- สสอ.เฉลิมพระเกียรติ 054 - 693545 054-693545  
นายธวัช    สิทธิยศ สสอ.ภูเพียง 054 - 601015 054-601015  081-8848652 
นายนิยม  ศิริ สสอ.เมืองน่าน 054 - 710911 054-775138 095- 6753192
อ่าน 3609 ครั้ง