เบอร์โทร สสจ.น่าน

ลำดับ รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร
1 ประชาสัมพันธ์ 054600070 054600075
2 นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
054600064 054600064
3 งานเลขานุการ นพ.สสจ.น่าน 054600064 054600064
4 นายแพทย์ดิเรก สุดแดน
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
054600064
054600064
5 นางกานดา ยุบล
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
054600064 054600064
6 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการวิชาการ) - -
7 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ -
8 งานการเงินและบัญชี 054600076 
9 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  054600068 
10 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 054600077 
11 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 054600080 
12 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 054600081
13 กลุ่มงานประกันสุขภาพ 054600082
14 กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 054600078
อ่าน 6319 ครั้ง
ดูเพิ่มเติมในหมวดหมู่นี้: « ข้อมูลทั่วไปจังหวัดน่าน