Rate this item
(4 votes)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
แบบฟอร์มงานข้อมูลข่าวสาร   งานอนามัยสิ่งแวดล้อม    
 แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ new001    แบบระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล โครงการพระราชดำริ    
 แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ new001        
 แบบคำขอนำส่งไฟล์เอกสารขึ้นเว็บไซต์      
 แบบฟอร์มขอข้อมูล        
         
         
แบบฟอร์มงานบริหารฯ   แบบฟอร์มงานทรัพยากรบุคคล   แบบฟอร์มงานการเงิน
 ขออนุมัติใช้รถยนต์ของ สสจ.น่าน new001
 บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการ
 ตัวอย่างหนังสือราชการ
 ใบลาพักผ่อน
 ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 ใบลาพักผ่อน(กลุ่มงานบริหารฯ สสจ.)
 ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (กลุ่มงานบริหารฯ สสจ.)
 ใบลาอุปสมบท
 แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
 แบบฟอร์มบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมใบคำขอมีบัตรฯ
   ขอย้าย new001
 หนังสือรับรองการตรวจสอบผลงานวิชาการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ new001
 บลาออก พกส.

 แบบสัญญาศึกษาต่อ | ใบลาศึกษาต่อ
 แบบฟอร์มประเมินแพทย์เชี่ยวชาญ
 แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน(แพทย์ ทันตแพทย์)
 แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือก
 การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
 แบบประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ
 แบบประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว
 แบบประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ใบขอโอน | ใบขอลาออก
 แบบประเมินบุคคลและผลงาน (ชำนาญงาน)
 แบบนับเกื้อกูลสำหรับตำแหน่งที่เปลี่ยนสายงาน
 แบบประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
 แบบประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
 
   ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7131) ใหม่
 แบบคำขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษปี 2556
 หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิจ่ายตรง
 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 ส่วนที่ 1)
 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 ส่วนที่ 2)
 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)
 ใบเบิกเงินค่าศึกษาบุตร (แบบ 7223)
 สัญญายืมเงิน (แบบ 8500)
 ใบเบิกค่าตอบแทนวิทยากร
 แบบเบิกค่า OT | ใบสำคัญรับเงิน | แบบ บจ.2
 
         
แบบฟอร์ม ฌกส.   เอกสารงานทรัพยากรบุคคล   แบบฟอร์มงานวิจัยสาธารณสุข 
 ใบสมัคร ฌกส.สสจ.น่าน 
 ใบเปลี่ยนชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ 
 คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์(ทายาทเสียชีวิต) 
 คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ (สมาชิกเสียชีวิต) 
 ใบมอบฉันทะการรับเงินสงเคราะห์ 
 ใบสำคัญรับเงินช่วยเหลือ 
 หนังสือให้ความยินยอม 
 แบบแจ้งยืนยันการเป็นสมาชิกภาพ 
 แบบขอลาออกจากการเป็นสมาชิกภาพ 
   ว10 ปี51 ว11 ปี51 ว12 ปี51 ว13 ปี51 ว14 ปี51 ว15 ปี51ว16 ปี51 ว17 ปี51 ว18 ปี51 ว19 ปี51 ว20 ปี51 ว21 ปี51 ว2 ปี52 ว4 ปี52 ว5 ปี52 ว6 ปี52 ว7 ปี52 ว8 ปี52 ว9 ปี52 ว10 ปี52 ว11 ปี52 ว13 ปี52 ว16 ปี52    แนวทางขอจริยธรรมวิจัยในคน จ.น่าน new001
 แบบเสนอโครงการวิจัยต้นฉบับ
(เอกสารหมายเลข 1)
 new001

 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย สำหรับผู้ร่วมวิจัย (เอกสารหมายเลข 2) new001
         
 
อ่าน 12421 ครั้ง
ดูเพิ่มเติมในหมวดหมู่นี้: « โปรแกรม เอกสารตรวจราชการ »