ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มงานข้อมูลข่าวสาร งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานวิจัยสาธารณสุข
 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ new001
 แบบฟอร์มแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ new001
 แบบฟอร์มขอข้อมูล
 แบบระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล โครงการพระราชดำริ  แนวทางและแบบฟอร์มขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ จ.น่าน new001
แบบฟอร์มงานบริหารฯ แบบฟอร์มงานทรัพยากรบุคคล แบบฟอร์มงานการเงิน
 ขออนุมัติใช้รถยนต์ของ สสจ.น่าน 
 บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการ
 ตัวอย่างหนังสือราชการ
 ใบลาพักผ่อน
 ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 ใบลาพักผ่อน(กลุ่มงานบริหารฯ สสจ.)
 ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (กลุ่มงานบริหารฯ สสจ.)
 ใบลาอุปสมบท
 แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
 แบบฟอร์มบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมใบคำขอมีบัตรฯ
 ขอย้าย 
 หนังสือรับรองการตรวจสอบผลงานวิชาการ new001
 ใบลาออก พกส.
 ใบแสดงความจำนงขอสมัครสอบเพื่อศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศnew001
 แบบสัญญาศึกษาต่อ | ตัวอย่างการกรอก new001
 ใบลาศึกษาต่อ | ตัวอย่างการกรอก new001
 แบบฟอร์มประเมินแพทย์เชี่ยวชาญ
 แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน(แพทย์ ทันตแพทย์)
 แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือก
 การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
 แบบประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ
 แบบประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว
 แบบประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ใบขอโอน | หนังสือขอลาออกจากราชการ new001
 แบบประเมินเลื่อนระดับชำนาญงาน new001
 แบบนับเกื้อกูลสำหรับตำแหน่งที่เปลี่ยนสายงาน
 แบบประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
 แบบประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่าน KTB Corporate Onine
 ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7131) ใหม่
 แบบคำขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษปี 2556
 หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิจ่ายตรง
 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 ส่วนที่ 1)
 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 ส่วนที่ 2)
 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)
 ใบเบิกเงินค่าศึกษาบุตร (แบบ 7223)
 สัญญายืมเงิน (แบบ 8500)
 ใบเบิกค่าตอบแทนวิทยากร
 แบบเบิกค่า OT | ใบสำคัญรับเงิน | แบบ บจ.2
แบบฟอร์ม ฌกส. เอกสารงานทรัพยากรบุคคล
 ใบสมัคร ฌกส.สสจ.น่าน 
 ใบเปลี่ยนชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ 
 คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์(ทายาทเสียชีวิต) 
 คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ (สมาชิกเสียชีวิต) 
 ใบมอบฉันทะการรับเงินสงเคราะห์ 
 ใบสำคัญรับเงินช่วยเหลือ 
 หนังสือให้ความยินยอม 
 แบบแจ้งยืนยันการเป็นสมาชิกภาพ 
 แบบขอลาออกจากการเป็นสมาชิกภาพ
 ว10 ปี51 ว11 ปี51 ว12 ปี51 ว13 ปี51 ว14 ปี51 ว15 ปี51|
 ว16 ปี51 ว17 ปี51 ว18 ปี51 ว19 ปี51 ว20 ปี51 ว21 ปี51 |
 ว2 ปี52 ว4 ปี52 ว5 ปี52 ว6 ปี52 ว7 ปี52 ว8 ปี52 ว9 ปี52 
ว10 ปี52 
ว11 ปี52 ว13 ปี52 ว16 ปี52
อ่าน 14890 ครั้ง