* ปรับปรุงข้อมูล 27 พฤศจิกายน 2560
   
คำสั่ง รายละเอียด วันที่อัพโหลดไฟล์
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รายสาขา จังหวัดน่าน (285/2560) new001 ไฟล์ .pdf ขนาด 896 KB 27 พฤศจิกายน 2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ (CSO) จังหวัดน่าน (284/2560) new001 ไฟล์ .pdf ขนาด 208 KB 27 พฤศจิกายน 2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดน่าน 2560/2 (71/2560) ไฟล์ .pdf ขนาด 1.28 MB 16 มีนาคม 2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2560 (3911/2559) ไฟล์ .pdf ขนาด 8.68 MB 17 มกราคม 2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 (7/2560) ไฟล์ .pdf ขนาด 1.30 MB 17 มกราคม 2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1 (567/2559) ไฟล์ .pdf ขนาด 0.98 MB 28 มีนาคม 2559
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เครือข่ายโซน จังหวัดน่าน 2559 ไฟล์ .pdf ขนาด 560 KB 12 กุมภาพันธ์ 2559
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดบริการสุขภาพ (Service Provider Board) จ.น่าน 2559 ไฟล์ .pdf ขนาด 233 KB 12 กุมภาพันธ์ 2559
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดน่าน 2559 ไฟล์ .pdf ขนาด 1.49 MB 12 กุมภาพันธ์ 2559
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดบริการสุขภาพ (Service Provider Board) จ.น่าน 2558 ไฟล์ .pdf ขนาด 248 KB 6 กุมภาพันธ์ 2558
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาจิตเวช เขตสุขภาพที่ 1 ไฟล์ .pdf ขนาด 243 KB 2 กุมภาพันธ์ 2558
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1 ไฟล์ .pdf ขนาด 4.72 MB 2 กุมภาพันธ์ 2558
คำสั่ง Service Plan 2558 ไฟล์ .pdf ขนาด 809 KB 19 มกราคม 2558
คำสั่งคณะกรรมการ service plan (เขต 1) 18 ตุลาคม 2556 ไฟล์ pdf ขนาด 1.26 MB 26 สิงหาคม 2557
       
แผนฯ    
แผน 14 สาขา (update 03-03-58) ไฟล์ .rar ขนาด 10 MB 15 ตุลาคม 2558
แผนบูรณาการ 2558 ไฟล์ .rar ขนาด 660 KB 8 เมษายน 2558
ข้อมูลประกอบการทบทวนระดับและขนาดสถานบริการ ไฟล์ .pdf ขนาด 201 KB 12 กุมภาพันธ์ 2558
ข้อมูลประกอบการทำแผน Service Plan 9 ธค.57 ส่งเขต ไฟล์ .pdf ขนาด 354 KB 12 กุมภาพันธ์ 2558
แผนปฏิบัติงานอนุกรรมการสาขา ไฟล์ .pdf ขนาด 46 KB 3 กุมภาพันธ์ 2558
สรุปรายงานความก้าวหน้า 1-3 (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558) ไฟล์ .pdf ขนาด 199 KB 3 กุมภาพันธ์ 2558
สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการ มค. 2558 ไฟล์ .pdf ขนาด 55 KB 29 มกราคม 2558
       
งบลงทุน    
เอกสารประกอบงบลงทุน 2560 ไฟล์ .rar ขนาด 17.0 MB 8 กันยายน 2559
แผนพัฒนาระบบสุขภาพ 5 ปี (2561-2565) เขตสุขภาพที่ 1 ไฟล์ .rar ขนาด 1.34 MB 31 พฤษภาคม 2559
แนวทางการจัดเตรียมทำแผนคำขอฯ งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5 ปี 2561-2565 ไฟล์ .docx ขนาด 325 KB 8 เมษายน 2559
บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเดือน ม.ค. 59) โดยสำนักงบประมาณ ไฟล์ .pdf ขนาด 6.65 MB 8 เมษายน 2559
แบบฟอร์มเอกสารการจัดทำแผนงบลงทุน 5 ปี 2561-2565 (แก้ไข 11 เมษายน 2559) ไฟล์ .xlsx ขนาด 80 KB 11 เมษายน 2559
รายการคำของบลงทุน 60 ครุภัณฑ์ จังหวัดน่าน ไฟล์ .pdf ขนาด 51.1 KB 8 เมษายน 2559
รายการคำของบลงทุน 60 สิ่งก่อสร้าง จังหวัดน่าน ไฟล์ .pdf ขนาด 51.6 KB 8 เมษายน 2559
แจ้งรายการจัดสรรงบลงทุน จ.น่าน ตาม พรบ.รายจ่ายงบประมาณ ปี 2559 ไฟล์ .pdf ขนาด 1.36 MB 22 กันยายน 2558
สรุป key word ของ service deliveryตาม service planและรายการครุภัณฑ์ที่สำคัญ ไฟล์ .xlsx ขนาด 54 KB 24 มิถุนายน 2558
ตัวอย่างโครงการ / ตัวอย่างผัง / ตัวอย่างการขอใช้ที่ดิน ไฟล์ .pdf 17 เมษายน 2558
ข้อมูล จ.น่าน ประกอบการทำแผนงบลงทุน ไฟล์ .pdf ขนาด 148 KB 17 เมษายน 2558
รายการคำของบลงทุนปี 2559 จ.น่าน ที่ key e-Budget ของสำนักงบประมาณ ไฟล์ .pdf ขนาด 212 KB 17 เมษายน 2558
       
คู่มือ/แนวทาง    
6 Building Blocks จังหวัดน่าน 2559 (Update มิถุนายน 2559) ไฟล์ .rar ขนาด 488 KB 23 มิถุนายน 2559
ตัวอย่างการเขียนโครงการที่ดี (รพ.นาหมื่น) จากนพ.สสจ.น่าน ไฟล์ .pdf ขนาด 1.10 MB 8 เมษายน 2558
ข้อแนะนำการกำหนดกิจกรรมการจัดประชุม/อบรม โดย นพ.ปิยะ 7พย57 ไฟล์ .pdf ขนาด 93 KB 8 เมษายน 2558
การเขียนโครงการ ไฟล์ .rar ขนาด 560 KB 8 เมษายน 2558
ปฏิบัติการ 10 ขั้นตอน SP 2558 ไฟล์ .pdf ขนาด 241 KB 3 กุมภาพันธ์ 2558
ขั้นตอนการทำแผน Service Plan 2558 ไฟล์ .pdf ขนาด 288 KB 10 พฤศจิกายน 2557
คู่มือโปรแกรมคำของบลงทุน (สบรส.) 2557  ไฟล์ .rar ขนาด 719 KB 26 สิงหาคม 2557
คู่มือ service plan 10 สาขา (สบรส.) เมษายน 2556  ไฟล์ .rar ขนาด 7.11 MB  
แนวทางพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ  ไฟล์ .pdf ขนาด 1.74 MB  
6 Building Blocks Plus (เขต 1) 2558 ไฟล์ .pdf ขนาด 1.98 MB  
6 Building Blocks 5 สาขาหลัก (น่าน) 2558 (กุมาร & Ortho)  ไฟล์ .rar ขนาด 134 KB  
6 Building Blocks 11 สาขา (เขต 1) 2557  ไฟล์ .rar ขนาด 890 KB  
6 Building Blocks สาขาทารกแรกเกิด (เขต 1) มิถุนายน 2557  ไฟล์ .rar ขนาด 1.36 MB  
       
ประชุม    
ประชุมคณะกรรมการ CSO จังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2559 ณ อาคารสิริเวชรักษ์ รพ.น่าน (27 ก.ค.2559) ไฟล์ .doc / .xls / .ppt / .pdf 8 กันยายน 2559
ประชุมคณะกรรมการ CSO จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2559 ณ อาคารสิริเวชรักษ์ รพ.น่าน (22 เม.ย.2559) ไฟล์ .doc / .xls / .ppt / .pdf 25 เมษายน 2559
ส่งข้อมูล Service Plan เขตสุขภาพที่ 1 ไฟล์ .rar ขนาด 332 KB 25 ธันวาคม 2558
สรุปสถานการณ์และแนวทางการพัฒนา Service Plan จังหวัดน่าน ไฟล์ .pdf ขนาด 529 KB 10 พฤศจิกายน 2558
สรุปสาระของการประชุมคณะกรรมการ Service Plan ไฟล์ .pdf ขนาด 927 KB 15 ตุลาคม 2558
เอกสารสรุปโครงการ Service Plan 2558 (เสนอในที่ประชุม กวป. 29-09-58) ไฟล์ .pdf ขนาด 95 KB 29 กันยายน 2558
สไลด์นำเสนอสรุปโครงการ Service Plan 2558 (เสนอในที่ประชุม กวป. 29-09-58) ไฟล์ .pdf ขนาด 3.64 MB 29 กันยายน 2558
เอกสารสรุปโครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบาย Service Plan จ.น่าน ปีงบประมาณ 2558 ไฟล์ .pdf ขนาด 723 KB 21 กันยายน 2558
ไฟล์นำเสนอประชุม Service Plan จ.น่าน 18 กันยายน 2558 ไฟล์ .rar ขนาด 50.6 MB 21 กันยายน 2558
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ Service Plan เขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 (22 มกราคม 2558) ไฟล์ .pdf ขนาด 311 KB 12 กุมภาพันธ์ 2558
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558) ไฟล์ .pdf ขนาด 93 KB 3 กุมภาพันธ์ 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการ SP น่าน ครั้งที่ 1 (วันที่ 2 ธันวาคม 2557) ไฟล์ .pdf ขนาด 278 KB 3 กุมภาพันธ์ 2558
สรุปประชุมคณะกรรมการ SP น่าน ครั้งที่ 1 (2 ธค 2557) ไฟล์ .pdf ขนาด 244 KB  
สรุปประชุมคณะอนุกรรมการสาขา SP น่าน ครั้งที่ 1 (18 ธค 2557) ไฟล์ .pdf ขนาด 171 KB  
ไฟล์นำเสนอประชุม Service Plan จ.น่าน 18 ธ.ค. 2557(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ไฟล์ .rar ขนาด 6.47 MB  
       
 
  ดาวน์โหลดคู่มือ Service Plan รายสาขา (คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์)
             
 
 
 
แนวทางการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
สาขาหัวใจ
แนวทางการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
สาขาโรคมะเร็ง
แนวทางการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
สาขาอุบัติเหตุ
แนวทางการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
สาขาทารกแรกเกิด
แนวทางการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
 
 
ไฟล์ PDF ขนาด 8.51 MB
ไฟล์ PDF ขนาด 21.0 MB
ไฟล์ PDF ขนาด 15.5 MB
ไฟล์ PDF ขนาด 13.6 MB
ไฟล์ PDF ขนาด 37.1 MB
 
             
 
 
 
แนวทางการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
สาขาจักษุวิทยา
แนวทางการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
สาขาปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพแบบองค์รวม
แนวทางการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพช่องปาก
แนวทางการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
สาขาโรคไต
แนวทางการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 
 
ไฟล์ PDF ขนาด 11.6 MB
ไฟล์ PDF ขนาด 17.4 MB
ไฟล์ PDF ขนาด 11.9 MB
ไฟล์ PDF ขนาด 18.2 MB
ไฟล์ PDF ขนาด 16.7 MB
 
             
           
 
แนวทางการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 5 สาขาหลัก
         
 
ไฟล์ PDF ขนาด 8.51 MB
   
อ่าน 8244 ครั้ง แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2017 11:51